Рэкамендацыйны спіс твораў для чытання па беларускай літаратуры

 

НАВІГАЦЫЯ

5 клас

В. Адамчык.  «Сонечны зайчык».
X. К. Андэрсен. «Казкі».
Беларускія народныя казкі.
«Бяздоннае багацце: легенды, паданні, сказы» (уклад. А. Гурскі).
Я. Брыль. «Цюцік».
Э. Валасевіч. «Дняпроўскі чарадзей».
Браты Грым. «Казкі».
А. Грачанікаў. «Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара».
У. Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў».
Д. Зальтэн. «Бэмбі».
М. Зарэмба. «Паддаўкі», «Арэхавы Спас».
Карусь Каганец. «Скрыпач і ваўкі».
У. Караткевіч. «Чортаў скарб», «Кацёл з каменьчыкамі».
Д. Р. Кіплінг. «Маўглі».
Якуб Колас. «Што яны страцілі», «Стары лес».
А. Ліндгрэн. «Браты Львінае Сэрца».
М. Лужанін. «Добры хлопец Дзік».
М. Лынькоў. «Пра смелага ваяку Мішку», «Міколка-паравоз».
А. Масла. «Таямніца закінутай хаты».
«Прыстань ваўкалакаў: чарадзейныя казкі» (уклад. А. Гурскі).
Э. Распэ. «Прыгоды барона Мюнхаўзена».
А. Якімовіч. «Рыжык», «Залатая дзіда».

6 клас

У. Бутрамееў. «Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі».
Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах».
Віталь Вольскі. «Падарожжа па краіне беларусаў».
А. Вялюгін. «Дзіва».
Зб. «Жаўранкі над палямі» (уклад. А. Бадак).
Якуб Колас. «На чужым грунце»,  «Сірата Юрка»,  «Чортаў камень»,
«Купальскія светлякі».
Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі: аповесці, апавяданні».
I. Навуменка. «Вайна каля Цітавай копанкі
Зб. «Ніколі не забудзем».
А. Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек».
І. Пташнікаў. «Алені», «Арчыбал».
Б. Сачанка. «Зерне і млын».
В. Стома. Зб. «У нерушы дзікай прыроды».
Р. Стывенсан. «Востраў скарбаў».
І. Сяркоў. «Мы з Санькам у тыле ворага».
Д. Фінемар. «Сказ пра Робіна Гуда».
М. Чарняўскі. «Вогнепаклоннікі», «Страла расамахі».
К. Чорны. “Насцечка”.
У. Шыцік. «Зорны камень», «Настаўнік».

7 клас

В. Адамчык  «Урок арыфметыкі».
У Аляхновіч. «Першае каханне».
Р. Баравікова. «Казкі астранаўта».
В. Быкаў.  «Альпійская балада».
А. Васілевіч. «Пачакай, затрымайся…».
Ж. Верн. «Таямнічы востраў».
Л. Дайнека. «Меч князя Вячкі».
У Дамашэвіч. «Абуджэнне».
А. Камароўскі. «Бусел».
У. Караткевіч. «Зямля пад белымі крыльямі», «Кніганошы».
А. Кобец-Філімонава. «Жаваранкі над Хатынню».
Д. Лондан. «Белы клык».
А. Марціновіч. «Гістарычныя постаці».
П. Місько.  «Эрпіды на планеце Зямля».
А. Наварыч. «Антонік».
I. Пташнікаў. «Ільвы».
Я. Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля».
А. Федарэнка. «Шчарбаты талер».
В. Хомчанка. «Звон пад зямлёй».
У. Шыцік. «Кіб загаварыў апоўначы».

8 клас

 В. Адамчык: «Дзікі голуб».
А. Бадак. «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца».
В.Быкаў. «Жураўліны крык».
П. Васючэнка. Зб.  «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі».
С. Дзяргай. «Чатыры стыхіі».
Р. Джаваньёлі. «Спартак».
А. Дзюма. «Тры мушкецёры».
А. Дудараў. «Вечар», «Кім».
А. Камароўскі. Зб.  «Пенальці» (адно з апавяданняў).
К. Камейша. «Кубак блакіту».
В. Карамазаў. «Прыліпала».
У. Караткевіч. «Паром на бурнай рацэ», «Лісце каштанаў».
А. Масарэнка. «На бабровых тонях».
П. Місько. «Грот Афаліны».
М. Мятліцкі. «Чаканне сонца».
Л. Рублеўская.  «Сэрца мармуровага анёла».
А. Сербантовіч. «Пярсцёнак».
М. Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».
Р. Стывенсан. «Чорная страла».
М. Федзюковіч. Зб.  «Красадзён».
І. Чыгрынаў. «Бульба».
Я. Янішчыц.  «Зорная паэма».

9 клас

«Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання» (уклад. В. Кушнярэвіч).
А. Абуховіч. Вершы.
М. Арочка. «Судны дзень Скарыны».
Д. Бічэль. Вершы са зб. «А на Палессі»: «Замест запавету», «На пляцы пятлі», «Еўфрасіння Полацкая», «Словам Скарыны», «Верша-творца Сімяон Полацкі»,  «Літанне».
Я. Баршчэўскі. «Шляхціч Завальня», «Плачка», «Сын Буры».
Т. Бондар. «Рагнеда».
Зб.  «Карона Вітаўта Вялікага».
Карусь Каганец. «Модны шляхцюк».
У. Караткевіч. «Дрэва вечнасці».
М. Кацюбінскі. «Цені забытых продкаў».
Я. Колас. «Новая зямля», «На ростанях» (частка першая «У палескай глушы»).
Ю. Крашэўскі. «Хата за вёскай».
А. Куляшоў. «Хамуціус».
М. Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».
«Мае браты, мае суседзі» (уклад. Т. Кабржыцкая, В. Рагойша).
Я. Лучына. «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся».
А. Мальдзіс. «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.».
М. Маляўка. Зб. «Старая зямля».
А. Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы».
Б. Мікуліч.  «Развітанне».
А. Наўроцкі. «Валун».
Ш. Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры».
А. СтаткевічЧабаганаў. «Лёс роду — лёс радзімы».
К. Тарасаў. «Тры жыцці княгіні Рагнеды».
Я. Чачот. «Наваградскі замак».
Т. Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.
Ш. дэ Каспгэр. «Легенда пра Ціля Уленшпігеля».

10 клас

Зб.  «Беларуская байка» (уклад. Э. Валасевіч).
Р. Бёрнс. «Вам слова, Джон Ячмень!: выбраная лірыка».
Г. Бураўкін. Зб. «Чытаю тайнапіс вачэй».
М. Гарэцкі. «Роднае карэнне», «Літоўскі хутарок».
А. Грачанікаў. Зб.  «Палессе».
Г. Далідовіч. «Гаспадар-камень».
Зб.  «Душа мая тужлівая» (уклад. В. Шніп).
А. Дзялендзік. «Чатыры крыжы на сонцы».
А. Жук. «Халодная птушка».
В. Зуёнак. «Маўчанне травы».
У. Караткевіч. «Дзікае паляванне караля Стаха», «Каласы пад сярпом тваім».
К. Крапіва. «Хто смяецца апошнім».
Е. Лось. Зб. «I каласуе даўгалецце…».
А. Макаёнак. «Зацюканы апостал».
З. Марозаў. Зб.  «Вяртанне да цішыні».
І. Мележ. «Людзі на балоце».
А. Мрый. «Запіскі Самсона Самасуя».
І. Навуменка. «Сасна пры дарозе».
А. Пісьмянкоў. «Думаць вершы…».
Зб.  «Прайсці праз зону» (уклад. I. Бутовіч).
А. Пысін. Вершы са зб. «Твае далоні», «Ёсць на свеце мой алень».
А. Разанаў. Зб.  «Вастрыё стралы».
В. Сачанка. «Вечны кругазварот».
Я. Сіпакоў. Зб.  «Веча славянскіх балад».
К. Чорны. «Пошукі будучыні».
В. Шніп. Зб. Гронка святла».
Я. Янішчыц. Зб. «Маналог вавёркі».

11 клас

Паэзія

«Галасы вёснаў: сучасная беларуская паэзія». ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).
«Споведзь калосся: беларуская паэзія другой паловы XX стагоддзя». – ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).
«Сталасць думкі, маладосць душы: зб. паэзіі». ШБ (склад. М.  Мятліцкі).
Р. Баравікова.  «Дрэва для райскай птушкі».
Ю. Голуб. Зб. «Сын небасхілу».
П. Макаль. Зб. «Азбука любві».
М. Мятліцкі. «Выбранае».
П. Панчанка. Зб. «Горкі жолуд», «Высокі бераг», «Зямля ў мяне адна».
А. Разанаў. «У горадзе валадарыць Рагвалод».
А. Русецкі.  Зб. «Яго вялікасць».
А. Сыс. Зб.  «Пан лес», «Агмень».
В. Шніп. Зб.  «Балада камянёў».
Я. Янішчыц. Зб. «У шуме жытняга святла», «Каліна зімы», «Пачынаецца ўсё з любві…» (на выбар).

 Проза

В. Быкаў. «Знак бяды», «Сотнікаў».
Л. Дайнека. Раман «Жалезныя жалуды».
В. Карамазаў. Эсэ «Зачараваная душа».
А. Кудравец. Зб. «Смерць нацыяналіста».
Г. Марчук. Раман «Кветкі правінцыі».
І. Навуменка. «Сямнаццатай вясной», «Хлопцы самай вялікай вайны».
В. Праўдзін. «Апавяданні».
І. Пташнікаў. «Тартак».
М. Стральцоў. «Сена на асфальце», «На чацвёртым годзе вайны».
Э. Хемінгуэй. «Стары і мора».
І. Чыгрынаў. «Дзівак з ганчарнай вуліцы», «У ціхім тумане».
І. Шамякін. Аповесць «Непаўторная вясна», «Гандлярка і паэт», «Ахвяры», раман «Сэрца на далоні», «Злая зорка».

 Драматургія

У. Бутрамееў. «Страсці па Аўдзею».
А. Дзялендзік. «Гаспадар».
А. Дудараў. «Князь Вітаўт», «Чорная панна Нясвіжа», «Палачанка».
Г. Марчук. «Калі заспявае певень».
А. Петрашкевіч.  «Меч Рагвалода».
І. Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

НАВIНЫ »

Расклад факультатыўных заняткаў міжшкольнага педагагічнага класа 17 сакавіка

Расклад факультатыўных заняткаў міжшкольнага педагагічнага класа 17 сакавіка

10 клас 9.00-10.30 уводзіны ў педагогіку кабінет 22 10.45-12.15 руская мова кабінет 21 беларуская...

 
Гімназічная субота запрашае!

Гімназічная субота запрашае!

Азнаёмцеся з планам правядзення гімназічнай суботы 17 сакавiка тут

 
Заседание клуба «Криничка»

Заседание клуба «Криничка»

10 марта состоялось  заседание клуба «Криничка». Учащиеся 6 «В» класса приняли участие в...

 
10 сакавіка гімназічная субота прайшла пад дэвізам “У здаровым целе – здаровы дух!”

10 сакавіка гімназічная субота прайшла пад дэвізам “У здаровым целе – здаровы дух!”

Навучэнцы 7, 8, 9, 10 класаў сталі ўдзельнікамі Дня здароўя, у рамках якога былі арганізаваны...

 
Поздравляем победителя в конкурсе проектов “Энергия и среда обитания”

Поздравляем победителя в конкурсе проектов “Энергия и среда обитания”

Закончился областной этап республиканского конкурса проектов “Энергия и среда обитания”....

 

Віншуем пераможцаў міжнароднага дыстанцыйнага конкурсу прэзентацый турыстычных маршрутаў “Падарожжа па родным краі”

У мэтах прыцягнення ўвагі да развіцця турызму на тэрыторыі Ленінградскай вобласці і Дзяржынскага...

 
Расклад факультатыўных заняткаў міжшкольнага педагагічнага класа 10 cакавіка

Расклад факультатыўных заняткаў міжшкольнага педагагічнага класа 10 cакавіка

10 клас гісторыя Беларусі 9.00-10.30 уводзіны ў педагогіку кабінет 22 10.45-12.15 руская мова кабінет...

 
Аб правядзенні Дня здароўя  “У здаровым целе – здаровы дух!”

Аб правядзенні Дня здароўя “У здаровым целе – здаровы дух!”

  Дарагія вучні! Паважаныя бацькі, педагогі! Запрашаем усіх вас прыняць удзел у Дні здароўя, які...

 
Проект учащихся 9 класса в числе лучших в Минской области

Проект учащихся 9 класса в числе лучших в Минской области

  В феврале 2018 года прошел первый  (областной) этап ХI республиканского конкурса детских...

 
Гімназічная субота запрашае!

Гімназічная субота запрашае!

Азнаёмцеся з планам правядзення гімназічнай суботы 10 сакавiка  тут